Láska je silnější než smrt

Milí Kristovi přátelé, dnes dokončíme naši sérii o Lásce. Dnešním tématem je „Láska je silnější než smrt“. Je velmi zvláštní mluvit o lásce ve spojení se smrtí. Jaký to má smysl? Myslím, že jak budeme dále uvažovat, bude zřejmé, proč jsem tuto celou sérii i dnešní zamyšlení takto nazval. Za dva týdny budeme slavit Velikonoce, křesťanský svátek, který připomíná a symbolizuje Kristovu smrt a vzkříšení. Důvodem Ježíšovy smrti na kříži je Boží láska k nám. Vždyť Ježíš bere na sebe tvoje a moje hříchy, abychom my nemuseli umřít, ale měli život věčný a měli již nyní život v plnosti. Věřím, že život v plnosti může být vyjádřený metaforou pozemského manželství. Jako lidé sice nejsme dokonalí a manželská láska není vždy jen romantika a něco pěkného, ale dlouhotrvající vztah, který překračuje hranice osobních zájmů a sobectví je jistě symbolem lásky, která je silná jako smrt.

Pojďme tedy již do našeho dnešního textu Písně písní 8 a tématu.

Kontext

Jelikož je 8. kapitola velmi členitá a její výklad by vydal na několik zamyšlení, zaměřím se dnes jen na verše 6-7.

(podle SNC): Polož si mne na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rameno. Vždyť láska je silnější než smrt a jako hrob je nezlomná její žárlivost. Žár ohně lásky je plamen Hospodinův.

Plamen lásky neuhasí potopa, proudy řek ji nezatopí.

Kdyby za lásku někdo nabízel celé své jmění, sklidil by jen pohrdání.

Píseň 6-7

Zamyšlení rozdělím do třech částí, které jsou důvody, proč je láska silnější než smrt… Za prvé, Láska je silnější než smrt, protože Bůh je láska. Za druhé, Láska je silnější než smrt, protože to říká Bůh.

 

A za třetí, Láska je silnější než smrt, protože Kristus vstal z mrtvých a Boží láska smrt přemohla. Podíváme se na tři přirovnání, které autor Písně používá. Za prvé, láska je jako oheň. Za druhé, láska je jako voda. A za třetí, láska není jako peníze.

Odrazíme se od 6. verše. Polož si mne na srdce jako pečeť. Pečeť znamená vlastnictví, aby každý viděl, že daná věc je naše. Je zřejmé, že člověka nemůžeme vlastnit, i když v některých společnostech žena byla vlastnictvím muže. Spíše než majetek ale pečeť označuje jedinečný, výlučný vztah člověka k milované osobě. Když Šulamítka říká Šalomounovi, polož si mne na srdce jako pečeť, určitě tím neříká, aby byla skříní v jeho obýváku nebo aby se stala jednou z jeho mnoha klisen. Je zajímavé, že to neříká Šalomoun, ale že to říká Šulamítka. Na tomto vztahu mezi králem a jeho milovanou vidíme svobodu a závazek. Pečeť vyjadřuje obojí.

 

Svobodné rozhodnutí muže a ženy se milovat. A závazek, dokud nás smrt nerozdělí, to si jako manželé slibujeme.

Na blízkém východě byla pečetidla vyrobena z dřeva, hlíny nebo z kamene. Pečetidla se používala k zapečetění majetku, králové používali pečetidla k podpisu důležitých dokumentů a vyhlášek. Podobná pečetidla nacházíme i v Bibli, například u Judy a Támar. Judovo pečetidlo se stalo nástrojem obchodu a záchrany Támar.

Duchovně pečeť označuje, že něco nebo někdo náleží Bohu. Izrael byl svatým lidem, náležící Hospodinu. Církev je společenstvím náležícím Kristu. Na našich srdcích je pečeť Ducha Svatého, která je závdavkem vykoupení. Podle pečeti Ducha Svatého je zřejmé, kdo patří Kristu a kdo ne.

V našem kontextu jde o manželskou pečeť. Tato pečeť říká, že muž má jednu ženu a ta náleží výlučně svému muži. A naopak.

Od 12. století si manželé vyměňují snubní prstýnky. Tato středověká tradice a praxe vyjadřuje slib lásky, věrnosti a spojení.

Prstýnky mají často i zajímavý příběh. Věřím, že mnoho z vás by mohlo vyprávět. Na mém prstýnku a též mojí ženy je nejenom vyryto datum naší svatby a iniciály našich jmen, ale máme tam zapsáno i poselství. Láska je silnější než smrt. Manželská láska a pečeť je symbolem výlučného spojení mezi mužem a ženou, které končí až smrtí. Ale manželská láska je metaforou té Boží lásky k člověku. A ta smrtí nekončí. Proč?

Za prvé, Láska je silnější než smrt, protože Bůh je láska. Bible říká jasně, že Bůh je láska. A protože ta Boží láska je věčná, na rozdíl od té lidské, můžeme s vírou říct, že Láska je silnější než smrt.

Lidská láska má hranice a umírá. Je zřejmé, že žijeme v padlém světě. Lidé umírají a odcházejí.

Možná je to i smutná zkušenost někoho z vás. Lidé jsou nevěrní a nestálí a pro nejrůznější důvody nechtějí dodržet svůj slib věrnosti. Navíc na manželství lidé někdy nejsou připraveni. Sobectví a neochota změnit se brání mužům i ženám v překonání sebe sama a místo, aby se manželé milovali, prožívají frustraci, bolest, ponižování a nakonec jejich láska uhasíná a umírá. V dnešním konzumním světě, kde jsme zvyklí věci rychle vyhazovat, není nic snazšího než odejít a najít si někoho jiného. Někdy za to ani nemohou lidé, ale hranice lidské lásky uzavře smrt. Hranice poslední vstoupí do hry a milovaná osoba odchází. Byli jsme zvyklí spolu pít kávu či čaj a najednou už není s kým. Navíc někdy smrt přichází rychle a nečekaně a milovaná osoba odchází a nechává po sobě potomky. A teď co má manželka či manžel dělat? Je zřejmé, že v lidském světě láska člověka má hranice a lidé odcházejí a umírají.

 

 

Dobrá zpráva je, že Bůh není jako člověk. Bůh neumírá ani neodchází. Bůh slibuje věrnost a On jediný má schopnost za všech okolností svému slibu dostát. Na rozdíl od té lidské lásky, ta Boží láska nemá hranice ani neumírá. A nejlepší je, že Bible jasně říká, že Bůh je láska. Je to Bůh, kdo nás miloval první. Je to Bůh, kdo nás stvořil a dal do nás svůj jedinečný odkaz. Je to Bůh, kdo do srdce věřícího člověka dává pečeť svého Ducha a lásky. Bůh se nás na rozdíl od druhých lidí nikdy nezřekne a nic mu nemůže zabránit, aby nás miloval takové, jací jsme.

Za prvé, Boží láska je silnější než smrt, protože Boží láska na rozdíl od té lidské, neumírá a protože Bůh je láska.

Za druhé, láska je silnější než smrt, protože Bůh to říká. To zní banálně a samozřejmě nebo to zní naopak jako fráze… Ale uvažujme. Bůh ve svém slově zjevuje pravdu. Málo která kniha překonala milénia a nic se nezměnilo z jejího poselství.

V Bibli od začátku do konce čteme, že Bůh nás miluje a touží po vztahu s námi. Když se jednoho z nejvýznamnějších myslitelů 20. století Karla Bartha zeptali, co byla ta největší myšlenka, která kdy přišla na jeho mysl, dlouze se zamyslel a pokorně odpověděl: Pán Ježíš ten má mě rád, neb dí to Písmo na stokrát. Bůh nám opravdu v Božím slově říká, že nás má rád. Lidské slovo je zatíženo lží, slabostí a změnou a často selhává. Ale Boží slovo nikdy neselhává. Boží slovo je pravdivé. Navíc Ježíš sám o sobě říká, že je Pravda. Ježíš nikdy nelhal a vždy říkal pravdu. Za pravdu, kterou říkal, nakonec zemřel. Na rozdíl od mistra Jana, který se stal obětí politického procesu, a který věřil, že svou pravdu obhájí, Kristus věděl, co se stane, že zemře. Kristus je pravdivý a Kristus je Pravda. A Bohu můžeme věřit, že láska je silnější než smrt, protože Bůh sám je důvěryhodný. Je to věřím zkušenost miliard lidí na této planetě a věřím, že většiny z vás, že když Bůh něco řekne, můžeme na to vzít jed, jak se říkáJ raději bych měl říct, můžeme na to dát život… že se to stane a že je to pravda.

Tedy Boží láska je silnější než smrt, protože Bůh je láska, protože to Bůh říká ve svém slově a za třetí, a to je tématem těchto velikonoc, Boží láska je silnější než smrt, protože Kristus nezůstal ležet v hrobě, ale slavně vstal z mrtvých. K tomu řeknu tři věci. Za prvé, Ježíš zemřel za naše sobectví. Lidská láska, i když je to dar Boží, je často zatížena hříchem padlého lidství. V manželství a vztazích často myslíme na sebe a vlastní zájmy a nedáváme přednost tomu druhému. Kristus dokonale vyjádřil lásku k nám pokorou a sebeobětováním. Když čteme v 1. Korintským 13 o lásce a přemýšlíme nad sebou… Láska nehledá svůj prospěch… kdo z nás může skutečně říct, že nehledá svůj prospěch? Na rozdíl od člověka, Kristus nehledá svůj prospěch, ale hledá slávu svého Otce a na kříži dokázal své nesobectví k nám. Kristus zemřel za naše sobectví. Za druhé, Kristus nám ukázal cestu k věčné Lásce.

Jen skrze Ježíše můžeme skutečně pochopit, co znamená, že Láska smrtí nekončí. V 8. verši 1. Korintským 13 čteme, že láska nemá konce. Všechno nakonec skončí a zanikne, ale Láska nikdy nezanikne. Ve 13. verši navíc čteme, že tři věci jsou silnější než smrt: víra, naděje a láska. Největší z nich je láska. Věřím, že na pozadí Pavlova prvního listu do Korintu můžeme číst náš dnešní text Píseň písní 8,6-7. Láska je silnější než smrt, protože láska nemá konce. To byly tři důvody, proč to tak je… Za prvé, Boží láska, na rozdíl od té lidské, nemá konce, protože Bůh je láska. Za druhé, protože Bůh to říká a můžeme mu věřit a za třetí, Kristus vstal z mrtvých.

Podívejme se teď na tři vlastnosti lásky podle našeho dnešního textu.

Za prvé, láska je neúprosná. Za druhé, láska je žárlivá a za třetí, láska je pálivá. Podíváme se zároveň i na tři obrazy lásky. Láska je jako oheň, láska je jako voda a láska není jako peníze. Nedá se za peníze koupit.

Za prvé, láska je neúprosná jako hrob. Láska je neúprosná jako voda. Když přiteče povodeň a nejsme připraveni, odnese nám voda vše, co máme. Vytopí sklepy, utopí zvířata, zaplaví pole a lesy… S tím máme zkušenost. Není divu, že nás Šulamítka před láskou varuje ve 4. verši: nebuďte lásku, dokud tomu nebude chtít sama. Toto poselství se line jako červená niť celou Písní, ve 2. kapitole, ve 3. kapitole a v 8. kapitole, nebuď lásku, dokud sama nebude chtít, jinak toho budeš litovat. Co to znamená? Láska se nedá vynutit a láska se nedá uspěchat. Nemáme podceňovat sílu lásky. Dva mladí lidé, kteří se do sebe zamilují, nevidí a neslyší, celý svět pro ně přestává existovat, nemůžou myslet na nic jiného než na objekt své lásky. Muži, nevyslovujte slova lásky předčasně, neříkejte „miluji Tě“, dokud nebudete vědět, že je to ta pravá. Slova miluji Tě, pokud jsou podložena realitou lásky, otevírají stavidla vod, které všechno zaplaví.

Na druhou stranu můžete říkat tisíckrát miluji Tě a pokud to nemyslíte vážně nebo pokud vaše skutky říkají silněji něco jiného, vaše slova působí prázdně. V našem textu ale chápeme vodu ještě jinak. Láska je silnější než smrt, dokonce ani voda ji nemůže zaplavit. Jak dát tyto dvě věci dohromady? Jak propojit, že láska je jako voda a že ani voda lásku nezaplaví? Myslím, že ten první obraz vypovídá o živelnosti lásky a ten druhý obraz mluví o nezničitelnosti a vytrvalosti té Boží lásky. Boží lásku neodnese povodeň. Důkaz můžeme najít v evangeliích, kde muž staví svůj dům na skále. Pokud stavíme své životy na skále – na Bohu, na Ježíši Kristu a důvěřujeme mu, nemusíme se bát ani povodní života. Takže láska je za prvé neúprosná jako voda, ale Boží láska vytrvá i ty nejmohutnější vody a překoná živelné pohromy, které se vlamují do našeho života. Za druhé, láska je žárlivá. Cože? Opět můžeme mluvit o dvou dimenzích. Té lidské a té Boží.

Lidská žárlivost může být nedostatkem důvěry a může hodně věcí zničit. Na druhou stranu ta Boží láska důvěřuje. Žárlivost není nedostatek důvěry, ale touha po jedinečném a výlučném vztahu. Není možné dávat Bohu jinou prioritu než číslo jedna. Pokud to uděláme, dopouštíme se modloslužby. Pokud je pro nás v životě manželském jiný člověk důležitější než naše drahá polovička, dopouštíme se nevěry. Nový zákon je radikální a Pán Ježíš nás učí, že kdo hledí chtivě na cizí ženu, už ve svém srdci cizoloží. Láska jde tedy až do našeho nitra a Bůh hledí na naše srdce, totiž na naše motivy. V Desateru čteme, že Bůh je žárlivě milující. Co to znamená? Znamená to, že nás má rád a nedá nás nikomu jinému. Znamená to, že touží, abychom žili s ním a měli život v plnosti. Ale místo toho, aby si lidé zvolili věčný život a plnou radost, volí si raději pomíjivé štěstí a smrt. Když dáš Boha na druhé místo, volíš si smrt. Když dáš Boha na první místo, volíš si život.

Je to naše svoboda, svoboda ale není svévole, ale odpovědnost. A my máme odpovědnost a svobodu si zvolit a nést následky našeho rozhodnutí. Koho si zvolíš v týdnu, který je před tebou? S žárlivostí lásky se pojí obraz ohně. Láska je jako oheň. Šulamítka nás varuje, že pokud vzbudíme lásku předčasně, můžeme se popálit. Mnoho mladých lidí se popálí žádostivostí. Mnoho mladých lidí dnes žije na hromádce mimo manželství, a když se vezmou, jsou překvapeni, že jim manželství nic „nedává“. Co by jim mělo dát, když si vybrali všechno předem? Sex patří do manželství. Když spolu lidé žijí na hromádce a mají spolu i děti a společnou domácnost, pro takové lidi se skutečně manželství stává cárem papíru.

Ale pojďme zpět k obrazu ohně. Láska je pálivá jako oheň. Ve čtvrtém verši čteme, že když ji vzbudíme příliš brzy, popálíme se. Je zřejmé, že tuto aplikaci můžeme udělat, protože celá Píseň písní je v kontextu sexu.

Předčasné probuzení můžeme také chápat jako předmanželský sex. Můžeme to ale také pochopit tak, že někdy lidé nejsou ještě připravení na manželství. Někteří mladí lidé věří tomu, že kdyby se vzali, že by to změnilo jejich život. Manželství samo o sobě ale nic nemění. Je to smlouva. Manželství jen zjeví to, co je v nás. Pokud nejsme připravení, zjeví manželství naše sobectví a neochotu milovat.

V šestém verši čteme další dvě věci. Láska je jako oheň, protože když lásku zaměňujeme za jinou, popálíme se. Když vyměníme partnerku za jinou, nedostaneme nic lepšího, ale bude zklamáni. Mnoho manželů si myslí, dokonce to můžeme slyšet od sexuologů a manželských poradců, že první manželství je jen zkouška. Teprve s druhým a dalším manželstvím se to naučíme. To je ale hrozná a lživá představa. Důsledky této představy trpí naše děti, trpí naši partneři a trpíme tím sami.

Láska je tedy jako voda, je neúprosná. Láska je tedy jako oheň, je pálivá.

Ale to nejdůležitější je, že je to sám Bůh, kdo vznítí plamen lásky. Oheň je tedy obraz vztahu s Bohem. Bůh garantuje vztah a manželství. Je to Bůh, kdo zapálil věčný plamen lásky k nám. Je to Bůh, kdo udržuje manželský oheň. Manželství, jehož základem je sám Bůh a jeho láska, je silné a má šanci. Pravda, manželé mohou zemřít, ale věrnost a vytrvalost není otřesena lidským hříchem, protože oba spoléhali na někoho silnějšího, většího, spolehlivějšího a věrnějšího než oni sami.

Posledním obrazem, o kterém čteme v našem textu, jsou peníze. Je to negativní obraz. Lásku nemůžeme uplatit či koupit. Je pravda, že hodně mužů si lásku kupuje. Alespoň svou sexuální žádostivost považují za lásku a myslí si, že si ji mohou koupit.

 

Ať už je to bordel, nebo je to předplatné pornografických časopisů nebo je to internetová pornografie, je to iluze. Jde o závislost postavenou na chtíči a lidské žádostivosti. Skutečnou lásku si ale za peníze nekoupíš. Boží lásku si nemůžeš koupit. Bůh nám v Izajáši říká, pojďte k vodám, kdo máte žízeň, bez peněz, bez placení… Boží láska je zdarma, je darem Boží milosti, který se nedá koupit. Ani ta naše lidská láska, pokud je opravdová, se nedá uplatit či koupit.

Co s tím?

Kdykoliv pochybujeme o sobě a o druhých, podívejme se na Boha a na jeho dokonalou a nesmrtelnou lásku k nám. Sílu můžeme čerpat z Boží lásky v Duchu Svatém. Oheň a voda jsou symboly Ducha Svatého. Pokud jsi křesťan, máš v sobě pečeť Boží lásky, Jeho Ducha. Nečerpej proto jen ze své síly, ale čerpej z nevyčerpatelných zdrojů Boží lásky. Pokud ještě tuto pečeť nemáš, co ti brání v tom ještě dnes Krista do svého srdce přijmout?

Pokud ještě nemáš pečeť v podobě křtu, co ti brání být pokřtěn/a? Čerpejme z té Boží nevyčerpatelné lásky a milujme se Boží láskou!

Závěr

Když to shrneme, Boží láska je silnější než smrt. Proč? Protože Bůh je láska, Boží láska nemá hranice, na rozdíl od té lidské. Lidi umírají a odchází, Bůh nás nikdo neopustí a nikdy nás nepřestane mít rád. Proč je Boží láska silnější než smrt? Protože Boží slovo to říká a Bůh je důvěryhodný. Kristus je Pravda. A za třetí, Boží láska je silnější než smrt, protože Kristus vstal z mrtvých. Kristus o velikonocích přemohl lidskou smrt svou smrtí a slavně vstal z mrtvých. Boží lásku nemohou zaplavit vody, ani se nedá koupit za peníze, je to dar Boží milosti. Lásku udržuje sám Bůh svým věčným ohněm Lásky. Radujme se z toho a chvalme za to Boha. Amen.