Velký pátek 2015

Milí přátelé, bratři, sestry, hosté a posluchači na internetu,
dnes jsou velikonoce a slavíme Velký pátek. Velký pátek je spojený jednak s židovským svátkem Pesach, který si Židé od tohoto pátku připomínají. Tento svátek připomíná vyvedení Židů z Egypta. To je jeden rozměr. Zároveň pro křesťany je Velký pátek spojený se smrtí Ježíše Nazaretského. Smrt člověka je traumatická událost. Jistě si můžeme vzpomenout na smrt někoho blízkého. Dnes v Praze dokonce běžel Ježíšův pohřeb. Ze Staroměstského náměstí až na Jungmannovo náměstí šlo procesí s rakví. Na parte bylo oznámeno „jménem 7 miliard pozůstalých“. V Ježíšově smrti i český ateista tuší něco výjimečného. Jinými slovy, něco na té Ježíšově smrti je. Není to smrt jen tak ledajaká.
Někdy je ale neprávem křesťanům připisovaný jistý patologický motiv, totiž, že se máme radost ze smrti a že celé křesťanství je oslava smrti. To je jistě zásadní nepochopení, proto chci i v tento smuteční páteční moment zároveň předeslat, že Velikonoce nejsou jen svátkem smutným, který končí beznadějí a nekonečným odloučením od milované bytosti, ale jde o nadějnou smrt, protože již 3. dne očekáváme vzkříšení. Tu budeme slavit již tuto neděli. Proto neoddalujme výklad a pusťme se do toho.
Pro dnešní zamyšlení jsem si zvolil text z Janova evangelia z 19. kapitoly od verše 16 do verše 30, který jsme četli. Jan více než synoptici zdůrazňuje význam Ježíšovy smrti. Nejde tedy jen o zkoumání historického faktu. Jistě, najdou se i vykukové, kteří zpochybňují samotnou Ježíšovu existenci. Takové názory jsou ale překonané a málokterý ateista by dnes vážně tvrdil, že novozákonní zpráva o existenci a smrti Ježíše Nazaretského je smyšlený příběh. Pak máme vedle nás náboženství – Islám, který tvrdí, že vzhledem k tomu, že Ježíš je Aláhův prorok Isa, tak nemohl zemřít tak potupnou smrtí, a to na kříži. Pak je tu Židovství, které shodně s křesťanstvím a ateismem tvrdí, že Ježíš jako člověk skutečně zemřel. A mezi tím vším stojí křesťané, kteří již po 2000 let tvrdí, že Ježíš nejen zemřel, ale i slavně z hrobu vstal.

Jak je na tom Janovo svědectví? Jan dosvědčuje, že Ježíšova smrt nebyla náhoda. Na Ježíšově smrti se naplňují Starozákonní svědectví. Ve Starém zákoně najdeme desítky proroctví, které do detailů vykreslují okolnosti Ježíšovy smrti. Podívejme se tedy na ty detaily, které zmiňuje Jan. Za prvé, ve verši 23 si vojáci rozdělují Ježíšovy šaty a pak o zbytek losují. Za druhé, je předpovězený výrok ve verši 28: „Žízním“, za třetí, jeho kosti nejsou ve verši 33 lámány, jak to bylo obvyklé u odsouzenců na smrt, aby se jejich smrt zbytečně neprodlužovala. Za čtvrté jako pojistka, aby si byli všichni jistí Ježíšovou smrtí, je mu probodnutý bok ve verši 34. Janovo svědectví je pozoruhodné a jedinečné. Jan je Ježíšův nejbližší učedník a zároveň je klíčovým svědkem posledních událostí před a během Ježíšovy smrti. Jan jednoznačně dosvědčuje, že Ježíšova smrt není náhodná, ale dějinná událost spásy. Jan nám jasně ukazuje naplnění Starého zákona na Ježíšově životě i smrti.

Co s tím? Ani my nemusíme tápat a můžeme věřit, že Ježíšova smrt nedosvědčuje beznaděj a chaos, který kolem nás zakoušíme, ale je Boží vůlí. Když jsem řekl tohle, je ale třeba vysvětlil, jak může něco tak krutého a významného být Boží vůlí? Jaký je smysl Ježíšovy smrti?

Zaměřím se na tři aspekty, tři významy Ježíšovy smrti. Za prvé, historicko-dějinný. Ježíšova smrt má zásadní význam pro dějiny člověka. Za druhé, teologický. Ježíšova smrt ukazuje Boží lásku k nám. A za třetí, osobní, existenciální. A ten je pro nás asi nejdůležitější. Ježíšova smrt se vztahuje na mě a na tebe. Ježíšova smrt mi dává sílu nést těžkosti v životě a dává smysl mému utrpení a zápasům.

Za prvé, Ježíšova smrt není náhodná. Je historickou událostí. Dosvědčují ji mimobiblické prameny. Jak Římští, tak Židovští historikové dosvědčují, že nejde o blouznění, ale objektivní fakt. Proč dějinná? Žádná jiná smrt neměla tak dalekosáhlý dopad do lidských dějin. Po celém světě se už po 2000 let neustále o Velikonocích a nejen o nich připomíná.

Kdo si vzpomene na Spartaka? Možná někteří z vás víte, že jde o auto. Jiní, ti poučenější z vás víte, že šlo o vzbouřeného otroka, který po určitou dobu celkem úspěšně vedl povstání proti Římanům. Všichni víme, že dopadl špatně. Byl chycen, popraven na kříži. A později se dá říct s nadsázkou, že po něm ani pes neštěkl. Lidí, co byli ukřižovány byli desítky tisíc, ale jen jeden z nich je připomínaný tak často a tak významně jako Ježíš. Ježíšova smrt zasáhla do dějin člověka. Dokonce i v českých učebnicích dějepisu se o Ježíši Nazaretském učí vedle dalších významných historických událostí. A nemluvě o kultuře, ikonografii, filmech, hudbě, kresbách a malbách. V dějinách se snad žádná jiná událost nestala tak častým námětem. A to nejen kostelního umění. Proč je ta smrt tak důležitá? Ježíšova smrt má zásadní význam pro dějiny člověka.
Druhý význam je teologický. A to je zásadní. Žádná jiná smrt neukazuje Boží lásku k člověku. Smrt Sókrata ukazuje oběť Athénského učence a filosofa. V Bibli ale čteme snad nejznámější verš na světě: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“. Ježíšova smrt poráží smrt smrtí. Ježíšova potupná smrt ukazuje obrovskou oběť Boží. Zásadní roli tu hraje Ježíšova identita. Kdo byl ten Ježíš Nazaretský. Kdyby byl pouze člověk, Jeho smrt by byla tragická, ale nebyla by Boží obětí, ale obětí člověka. Tím, že víme a věříme, že Ježíš byl zároveň člověk a zároveň Bůh, tím se mění zásadně obsah a smysl Ježíšovy smrti. Na kříži totiž neumírá jen člověk, ale umírá tam sám Bůh. Někteří teologové jdou tak daleko, že říkají, že na kříži trpí Bůh. To je jistě historická hereze, které se říká patripasionismus, tedy že trpí Otec. Je zřejmé, že tím, kdo fakticky trpí je Syn. Ale protože je Ježíš Syn Boží, můžeme správně říct, že Bůh skutečně trpí a umírá na kříži. Tím ale vzniká další zásadní problém: Jak může Bůh umřít na kříži? Bůh je přece nekonečný, neomezený a hlavně nesmrtelný. To nás vede k zásadní úvaze, co Ježíš udělal.
Dovolte mi aktualizovat dva důležité texty. Jeden ze Starého a druhý z Nového zákona.
Snad nejznámější je text z Izajáše 53. kapitoly. Přečti Iz 53, 4-9. Jde o proroctví o smrti Ježíše. Hlavním významem tohoto proroctví je, že Bůh sám trpěl pro nás a místo nás. Proč trpěl? Je to kvůli našemu hříchu. Každý z nás jsme se provinili. A to nejen tím, že porušujeme dopravní předpisy a že lžeme a podvádíme, krademe software, koukáme se tam, kam nemáme a nedíváme se tam, kam máme. Každý z nás jsme v důsledku viní Ježíšovou smrtí. To ale není vše. Ježíš umřel, aby nás uzdravil. Jak ale může něčí smrt přinést naše uzdravení? Na tomto místě je nutné připomenout moment zástupné oběti a spravedlnosti. Ježíš umírá proto, abychom my umřít nemuseli. Nejde o smrt časnou, ale smrt věčnou. Všichni jednou umřeme. Pokud by ale nezemřel Ježíš za nás, neumřeli bychom jen jednou, ale dvakrát. Jednou přirozenou smrtí. A podruhé bychom na věky hořeli v pekle. Pykali bychom navěky za naši vzpouru proti Bohu. A protože Bůh miloval a miluje každého z nás, není pomstichtivým Bohem, ale je dobrým Otcem, chce, aby lidé byli zachráněni. Proto posílá svého vlastního Syna na smrt místo nás, aby nás zachránil. Tak je Bůh zároveň spravedlivý, protože za zlo musí být někdo potrestán. A zároveň milující a milosrdný, protože vírou v Ježíše nemusíš být potrestán ty. Když budeme za chvíli slavit Večeři Páně, právě tento moment si připomeňme. Že nemusíš zemřít, ale buď vděčný, že můžeš navěky žít s Bohem. Proč? Protože ti Bůh odpustil tvoje viny tak, že zemřel spravedlivý Ježíš místo nespravedlivého člověka, tebe.
Druhým textem, který je zásadní pro pochopení Kristovy smrti je epištola Římanům. V 5. kapitole apoštol Pavel vysvětluje, co Ježíšova smrt znamená. Přečti Římanům 5,6-10. Smysl Ježíšovy smrti je tedy Boží láska k nám. Jenom díky Boží lásce k nám umírá Kristus na kříži v čase, kdy my hřešíme. Tento aspekt je třeba náležitě pochopit a prožít. Jsou to tvoje hnusné modly a hříchy, které Kristus odčiňuje. Je to kvůli tobě a mě, že Ježíš musel zemřít. A je to jen kvůli Boží nekonečné lásce, že Ježíš šel poslušně a dobrovolně na kříž. Zažil peklo, abys ty nemusel. Prožil oddělení od Boha a hnusnou smrt, abys ty mohl žít. A tím se již dostáváme k třetí rovině smyslu a třetí části zamyšlení, tedy osobní – Ježíši zemřel pro mě a pro Tebe.

Dovolte mi shrnout, o čem jsme doposud mluvili. Za prvé, připomněli jsme si, že dnes slavíme Velký pátek, který symbolicky vyjadřuje Ježíšovu smrt. Ježíšova smrt má spásně-dejinný význam. Ježíš zemřel za celý svět. Žádná jiná smrt nebyla tak detailně popsána a naplánovaná. Žádná jiná smrt nepřinesla vykoupení tolika lidem. Za druhé, Ježíšova smrt má teologický význam: ukazuje nám Boží lásku. Jen díky Boží lásce bylo možné prožít neskutečné utrpení a smrt pro každého z nás.
Za třetí, Ježíšova smrt má význam pro každého z nás. Jak a co s tím můžu udělat?
Pokud jsi křesťan, když budeme za chvíli slavit Večeři Páně, zvěstujeme tím Ježíšovu smrt. Ježíšova smrt znamená, že ti Bůh odpouští tvoje hříchy. Ježíšova krev byla prolita kvůli tvým vinám a očišťuje tě ze zakletí hříchu. A zároveň jeho probodené tělo a ruce vykupují tvoje tělo a duši z věčného zatracení, smrti a dávají ti vítězství. Co s tím máš dělat? Přijmout. Přijmi Kristovu krev a Kristovo tělo. Přijmi chléb a víno. Znovu uvěř, že je to pro tebe. Znovu vydej svůj život Pánu. Když si připomínáme v této sérii zamyšlení, co to znamená následovat, nezůstávej jen u počátečního učení, ale přijmi výzvu k obětavé službě Bohu a lidem. Přijmi pozvání k následování. Pokud ještě nejsi následovník Krista, co ti brání se jím stát? Co to znamená? Začni svůj život žít v transparentnosti a vykazatelnosti druhým. To vyžaduje důvěru Bohu, který tě povede. Míček je na tvojí straně sítě. Bůh ti lásku prokázal. Teď je řada na tobě. Tedy pokud jsi křesťan, nezůstávej u toho, ale staň se Ježíšovým následovníkem, učedníkem.
Pokud křesťan ještě nejsi, co ti brání se jím stát? Je tvoje nevíra tak veliká jako Boží láska k tobě? O tom velmi pochybuji. Pokud jsi ještě neodevzdal svůj život Bohu, udělej to teď. V následující 20. kapitole Jana uvěří skeptický Tomáš. Nepochybuj a věř. Modleme se.

Amen.