Ospravedlnění z víry

Milí přátelé, hosté, posluchači na internetu, dnes pokračujeme předposledním kázáním z naší série Spravedlivý Bůh na téma spravedlnost skrze víru. Předlohou dnešního kázání je čtený text z Římanům 3,21-31. Zaměřím se dnes na verše 21-26. Budu rád, když si se mnou otevřete Bible a budete sledovat tok Pavlova argumentu. K tomu je zajímavě připojen text z Izajáše 45,14-25. Minulý týden Karlos vyložil, co to znamená samospravedlnost a Boží soud. Dnes si pojem samospravedlnost rozšíříme a budeme pokračovat pasáží, která odpovídá na otázku: co s tím mám pro Boha dělat?

Někdy se mi stane, že když někomu něco udělám, mám tendenci přidávat ke své omluvě i vysvětlení. Přijdu třeba pozdě na schůzku a řeknu: promiň, ale… ale ujel mi vlak. Auto se zaseklo v zácpě… Jak na to minulý týden upozornil Karlos, do hry vstupují dva japonci „Ono“ a „Seto“. Nechce se nám uznat plnou zodpovědnost a je pro nás psychologicky snazší ukázat prstem na něco nebo v horším případě na někoho jiného. Může za to moje auto. Přitom by stačilo vyrazit o 15 minut dřív, když vím, že bude zácpa. Nebo můžu jet autobusem dřív. Podobné hry hraju i s druhými, když přijdou pozdě na schůzku. Málo kdo je schopen říct promiň a nedodat slůvko ale. Je to jen příklad. Takových příkladů najdeme mnohem více. Dítě rozbije hrneček a pokud ho neschová rozbitý do skříňky pod dřezem, aby se na to nepřišlo, řekne: ono se to rozbilo. Je to lidský způsob, jak se vyhýbáme zodpovědnosti a přitom zápasíme vnitřně se svou pýchou a studem, jinými slovy nedokážeme se vyrovnat s pocitem viny zralým způsobem. Vstupuje do hry naše samo-spravedlnost. Zatímco z lidské zkušenosti asi víme, protože to sami děláme, že je asi moudřejší takovou podivnou omluvu raději uznat, protože je jednodušší se v tom nerýpat. Nikdo by asi neřekl: ha, ty samospravedlníku! Styď se! To není omluva, co mi to tu říkáš! To by bylo podle etikety určitě neslušné, a tak se raději potichu posuneme v rozhovoru dál a změníme téma.
Zajímavé ale je, že tato lidská zkušenost se netýká jen mezilidských vztahů, ale překvapivě či nepřekvapivě i našeho vztahu s Bohem. Stejně jako máme tendenci obviňovat druhé, okolnosti či smůlu, máme tendenci se ospravedlňovat před Bohem. Já za to přece nemůžu!
Stojí za to se nad tím zamyslet víc. Ve slovenštině, když se omlouváme, říkáme dokonce „ospravedlňujem sa!“. Samozřejmě to znamená omlouvám se. Ale i to na jazykové úrovni symbolicky ukazuje na náš hlubší lidský problém. Máme problém se samo-spravedlností a se sebeospravedlňováním. Svůj jazykový diskurz zakončím konstatováním, že ve slovníku pro výraz ospravedlnit se najdeme tři synonyma: 1. očistit, 2. obhájit, 3. zdůvodnit. Není to zajímavé?

Abychom se neponořili do abstraktních úvah a nezapomněli na to podstatné, řeknu to raději hned v úvodu: v Izajáši 45, ve verši 19 nám Leendert připomněl, že je to Bůh, kdo vyhlašuje spravedlnost. Subjektem deklarace spravedlnosti je tu soudce a ne ten, kdo se hájí. To je důležité si pro naši meditaci dnes uvědomit. My se sice můžeme obhajovat, ale není nám to nic platné. Je tu Soudce, který je vševědoucí a všudypřítomný. Je to Spravedlivý Bůh, který zná naše motivy dokonce lépe než my sami. Je to Spravedlivý Bůh, kdo nám nejen rozumí, ale i ví moc dobře, co uděláme, než to uděláme. Je tu Spravedlivý Bůh, který vidí vše v našem životě. Pokud by Bůh byl jen soudce, je to docela děsivá myšlenka. A nemůžeme se divit Lutherovi, že Boha nenáviděl, protože měl strach, že až se jednoho dne před něho postaví, neobstojí. Neobstojí totiž na základě svých skutků před Boží spravedlností nikdo z nás.

Než se dostaneme k evangeliu a k dnešní pasáži od verše 21, která začíná slovy nyní však… Je dobré si uvědomit, jak už správně řekl minulý týden Karlos, že biblické pasáže z epištol nemůžeme vytrhovat z kontextu. Pasáž 3,21-31 navazuje na předchozí oddíl 3,1-20. Tu jsme studovali podrobněji na biblické v pondělí. Proto si dovolím připomenout aspoň hlavní teze. Jinak by dnešní slovo bylo vytržené z kontextu a nepochopili bychom správně jeho poselství.

Člověk má tendenci věřit třem mýtům. Mýtus je zde nepravdivé zdání, je to polopravda, která vypadá pravdivě, ale je to hluboká a nebezpečná lež.

Za prvé, člověk má tendenci se ospravedlňovat, jinými slovy, člověk má tendenci spoléhat ve svém spasení na náboženskou příbuznost (2,1-24). Apoštol Pavel v kontextu mluví o Židech, kteří mají tendenci spoléhat na příslušnost k vyvolenému národu.
Když se nad tím zamyslíme, není to v lidských očích nepochopitelné ani nelogické. Židé byli a jsou vyvoleným národem. Již od Abrahama a Mojžíše. Proč ne? Jelikož ale na základě principu samo-spravedlnosti, který jsme již popsali, máme tendenci ukazovat prstem a rozlišovat mezi my a oni, zamysleme se nad tím, že se může klidně stát, že těmi „Židy“ můžeme být v principu klidně my křesťané. Nemusíme mluvit o katolické církvi, abychom si uvědomili, že lidé spoléhají naprosto běžně na příslušnost v organizaci. Člověk může mít klidně pocit, že stačí být členem církve, aby byl křesťan. Nakonec podle naší zkušenosti, když je člověk synem otce, zdědí jeho jmění podle závěti. Tedy podle naší zkušenosti záleží na příbuznosti. A tím, že ukazuje prstem na druhé může být oklamán pocitem, že jeho se to netýká. Apoštol Pavel a Boží slovo nás usvědčuje a pokud je to náš problém, vytrhuje nás z našeho podřimování provokativní myšlenkou, že nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Tak je to zapsáno v naší předchozí pasáži, která předchází našemu dnešnímu čtení.
Druhým mýtem, kterému podléháme je představa, že člověk může být ospravedlněn na základě vykonávání náboženských obřadů (2,35-3,8). Na chození do kostela není nic špatného a cílem mého slova není vás odrazovat. Stejně tak vás nechci odrazovat od dávání darů ani zapojování se do služby. Bavíme se tu o spasení a spoléhání na naši spravedlnost před Bohem, což je klam. Člověk raději bude důvěřovat představě, že si může svou spravedlnost zajistit, než ji zdarma přijmout vírou od Ježíše Krista. To je v jádru lidské přirozenosti a to je pýcha, se kterou se odjakživa potýkáme.
Za třetí, člověk má tendenci uvěřit mýtu, že je ospravedlněn na základě dodržování zákona. Mojžíšova Zákona. Desatera. Karlos minulý týden rozvíjel úvahu, že pokud by existoval člověk, který by skutečně v ničem neselhal a byl schopen dodržovat celý zákon po celý svůj život bez výjimky, tak by to i bylo možné. Jak ale přesvědčivě ukázal, takový člověk z principu neexistuje. Jde o prázdnou množinu. Každý z nás selháváme. Ne snad proto, že bychom nedělali dobré skutky a v jádru nedodržovali zákon. Většina z nás dodržuje nezabiješ a nepokradeš, pokud si ovšem nestahujeme filmy a platíme všechny daně… už když tohle řeknu, možná by se tu našel člověk, co by velmi působivě a přesvědčivě povstal a vysvětlil, že stahování filmů není hřích a používal by k tomu křesťanské pojmy jako je zákonictví a svoboda… o daních ani nemluvě. Proto než se takový člověk ozve, chci vás ujistit, že s tímto příkladem pracuji jen v hypotetické rovině a neobviňuji vás ani na vás neútočím. Co nezabiješ? Co k tomu říká Ježíš? Kdo by ve svém srdci nenáviděl bratra, je to jako by ho zabil. Co k tomu říct? Ježíši, kecáš? To asi ne. A tak bychom mohli velmi jednoduše ukázat, že vlastně není těžké pochopit, že každý z nás v principu alespoň někdy porušil Desatero či Boží zákon. A to úplně stačí. Ale je svůdné si myslet na základě principu samo-spravedlnosti, že jsme ospravedlněni na základě těchto tří podmínek. Jsi ve správné církvi. Nejsme sekta, věříme v Ježíše, máme to tu napsáno, čteme Bibli, řádně kážeme Boží slovo a svátosti. Splněno. Za druhé, chodím v neděli řádně do kostela. Sloužím Bohu. A to jsou všechno dobré věci, které Bůh chválí. A za třetí, jsem věrný manželce. Sice občas myslím na jinou ženskou, ale kdo ostatně ne, že? Nikoho nezabíjím, ani se moc nemstím a hněv? Ten mám pod kontrolou. Nenávist? Hmmm, to je moje soukromá věc. Nesuď! Takže jsem docela spravedlivý člověk a to Bohu musí stačit, že? Ale je to jinak. Co si o tom myslí Bůh? Můžeme číst jeho myšlenky ve verších 9-18. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Všichni se odchýlili, není ani jeden spravedlivý.
Možná jste slyšeli tu ilustraci či fiktivní příběh. Umře spravedlivý člověk, jde k nebeské bráně a stojí před svatým Petrem a ospravedlňuje se. Petr se ho ptá: proč bych tě měl pustit dál? Za každý důvod ti dám body, ale musíš dosáhnout sto bodů, abys mohl dál. No, byl jsem celý život věrný své manželce. Petr řekne, dobře, tři body. Cože? Chodil jsem 30 let do kostela a platil jsem desátky. Petr řekne, dobře, dva body. Cože? To myslíš vážně. Ok, ok, dával jsem na charitu a pomáhal jsem celý život druhým, krmil jsem bezdomovce a hladové. Petr řekne, chvála Pánu, tři body. Člověk se vyděsí a řekne: to přece nemyslíš vážně? Takhle se tam nikdy nedostanu! Petr řekne, přihořívá, 10 bodů. Už nejsi tak daleko.

Deprese? Co s tím? Vrátíme se teď k odpovědi na otázku, co s tím problémem máme dělat? Je nejvyšší čas. Věřím a doufám, že jsme připraveni.

A do toho přichází evangelium, dobrá zpráva. Jak jsme již řekli v prvním kázání v této sérii. V evangeliu se zjevuje Boží spravedlnost pro každého kdo věří.
Následující část rozdělím do třech menších částí. Za prvé, verše 21-22a Boží spravedlnost je dána vírou bez zákona. Za druhé, Boží spravedlnosti je dostupná všem, verše 22-24. A za třetí, Boží spravedlnost ve spasení skrze Ježíšovu smrt, verše 24-26.
Za prvé, verše 21-22a:

21 Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, 22 Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista

Nejprve je potřeba si uvědomit, co znamená na tomto místě Boží spravedlnost. Ano, obecně znamená i lidskou spravedlnost, mluví se o charakteru člověka. To je spravedlivý člověk. Ne však na tomto místě. Jinak nám to nebude dávat smysl. Jak totiž může být zjevena Boží spravedlnost bez zákona, když spravedlivý člověk je právě ten, kdo dodržuje či naplňuje zákon? Zákonem tu myslíme situaci, kdy spoléháme na vlastní spravedlnost a snažíme se lidskými prostředky dodržet zákon. Už jsme si řekli, že je to prakticky nemožné. Řeknu jeden příklad. Včera jsem jel autem. A nedával jsem pozor. A porušil jsem dopravní předpis. Spravedlivě očekávám trest. Jakmile jsem si to uvědomil, sypal jsem si popel na hlavu a hned mě zachvátila panika a strach, co když mě viděla policie? Pak jsem vzal rozum do hrsti a uvědomil jsem si, že to v tu chvíli neovlivním, tak jsem zastavil auto a sledoval situaci, nikoho jsem neohrozil ani neomezil, přejel jsem pár metrů a nic se nebezpečného se nestalo, nebyl jsem v křižovatce. To říkám jako příklad, jak se někdy jako lidé ospravedlňujeme. Řekl jsem si, nic jsem nezpůsobil, policajti mě neviděli, tak co. Ale ve svém nitru vím, že jsem přestoupil zákon. Na tomto místě se nebavíme o tomto zákonu. Možná mě natočila kamera a přijde mi pokuta, přijdu o body a budu muset zaplatit. Nevím. Zde je řeč o Boží spravedlnosti bez zákona. Řešení problému naší nespravedlnosti nemůže přijít z naší strany.
Můžeme si to představit jako soud. Je tu soudce. Je tu viník. Je tu obžaloba a je tu verdikt. Vinen či nevinen. Ve chvíli, kdy jsme u soudu, nezáleží na tom, co uděláme. Máme tu žalobce, obhájce a soudce. Ano, můžeme situaci ovlivnit tím, že řekneme, že se cítíme vinni či nevinni. Když uznáme vinu, je to polehčující okolnost a můžeme dostat menší trest.
Ale u tohoto soudu jsou všichni vinni. Boží soud není zkorumpovaný a nespravedlivý. Žalobcem i obhájcem je sám Bůh. Naším žalobcem jsou de facto naše skutky, kterými jsme přestoupili Boží zákon. Z Bible jistě víme, že naším žalobcem je satan. A naším obhájcem je Duch Boží. Z toho vyplývá, že Bůh nechce, abychom byli ve výsledku odsouzeni. Na tomto soudu je pouze jeden trest. Trest smrti. Je to válečný soud. Jistě že je různá míra viny a různé stupně trestu. Ale výsledek je nakonec jen jeden. Vinen či nevinen. A soud ani výsledek není v naší režii. Děsivé? Ale je to tak.
V takové situaci jsme. Pokud se budeme ospravedlňovat, je to jen pohoršující okolnost. Jak řekl minulý týden Karlos, Písmo říká, že pokud ukazujeme prstem, jen ukazujeme na nás samotné. Protože tím říkáme, že víme, co říká zákon. A protože je to spravedlivý soud, který nás soudí na základě našeho morálního vědomí a svědomí, tím, že ukazujeme na něčí nespravedlnost, usvědčujeme sami sebe z téhož hříchu. Děsivé, děsivé. Co s tím?
Jak to bylo v té ilustraci. Jakmile si spravedlivý člověk uvědomil, že se do nebe vlastními zásluhami nedostane, přiblížil se nebi nejvíc. Spravedlnost Boží totiž není v našem jednání, ale je v evangeliu.
Bůh je ten, kdo deklaruje, že je někdo spravedlivý. A co je kritériem jeho soudu?
Zákon i proroci, jinými slovy, Starý zákon – ukazuje k Ježísi Kristu. Ve verši 22 čteme, že je to Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista.

Čtená pasáž z Izajáše 45 je výbornou ilustrací této myšlenky. Kontextem 45. kapitoly je Hospodinův Pomazaný. Tedy Mesijáš. Kristus. Pán Bůh, Hospodin slibuje Izraeli, že je zachrání. V širším kontextu, kapitole 43 slibuje, že stvoří vše nové, že na staré hříchy již nevzpomene, v kapitole 44 slibuje, že vyleje vody živé a že bude Pastýřem Izraele. A v kapitole 45 mluví v zaslíbení o Kristu. Proto verš 21 z naší pasáže z Římanům říká, že je spravedlnost Boží dosvědčována proroky. Prorok Izajáš ukazuje dopředu ve svém proroctví, že Bůh zjeví svou spravedlnost v Ježíši Kristu. Ve verši 19 v Izajáši čteme: Já, Hospodin, vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo. A dále ve verši 21: Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a Spasitel není mimo mne.
Co máme tedy dělat? Na to odpovídá prorok ve verši 22: Obraťte se ke mne a dojdete spásy.
Abychom získali Boží spravedlnost, musíme uvěřit, že Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu. Jak to řekl pregnantně jeden kolega kazatel. K Bohu vedou všechny cesty. Nezáleží na tom, čemu věříme. Všichni se jednou postavíme před Boží soud. Je jedno, zda jsi buddhista nebo hinduista nebo ateista z hlediska spasení. Jsi na tom stejně. Budeš spravedlivě souzen spravedlivým Bohem. Je jedno, zda v něho věříš či nikoliv. Pokud je to, co je v Bibli pravda, tak na tvé víře nezáleží. Pokud ale kromě spravedlivého Božího soudu chceš získat spravedlnost a od soudu odejít ospravedlněn, omilostněn a dojít tedy spasení, nemůžeš se vyhnout osobě Ježíše Krista. Musíš uvěřit, že On je naší spravedlností ke spasení. Není spravedlivý, není ani jeden, kromě Ježíše. On řekl: „já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě.“ Tedy je mnoho cest, ale jen jedna vede ke spasení. A to je Ježíš, skrze kterého získáme Boží spravedlnost bez zákona, protože On už zákon naplnil
Vraťme se zpět k Římanům. Pověděli jsme si, že evangelium je v tom, že za 1. spravedlnost je dosvědčena vírou v Ježíše Krista bez zákona.
Evangelium je v tom, že za 2. Boží spravedlnost je dostupná všem. Verše 22-24:

22 Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: 23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; 24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

Před Bohem a z hlediska záchrany před Jeho spravedlivým hněvem jsme si všichni rovni. Bůh nikomu nestraní. Bůh je dokonale spravedlivý. Na rozdíl od našeho pokřiveného světa, v Kristu již nezáleží na tom, co si o sobě myslíš. Nezáleží na tvém vzdělání, původu, rase, jazyku. Nezáleží na tom, zda jsi imigrant či domorodec. Je jedno, zda jsi černej či bílej. Je jedno, zda mluvíš česky nebo arabsky či anglicky. Je jedno, zda jsi bohatej a nebo chudej. Je jedno, zda bydlíš na venkově nebo ve městě. Je jedno, zda jsi svobodnej či ženatej, svobodná či vdaná. Je jedno, zda máš děti nebo ne. Je jedno, zda jsi rozvedenej. Je jedno, zda máš dluhy, exekuce. Nezáleží na tom, zda jsi uklízečka, projekt manager nebo učitel. Z hlediska Boží spravedlnosti jsme na tom všichni stejně. Povězme si, všichni stejně špatně, když ukazujeme prstem a stejně dobře, když spoléháme na Ježíše.
Možná vás už teď napadá, co z toho vyplývá, o tom bude mluvit příští týden Petr Vopařil. Budeme procházet pátou kapitolu, která mluví o smíření a důsledcích ospravedlnění. A nebojte, budeme později ve výkladu této úžasné epištoly pokračovat. Pokud chcete vědět víc, přijďte na biblickou v pondělí na Skalku a nebo ve středu na Ládví.

Kdybych to měl ilustrovat písničkou, evangelium je tak jednoduché, že to pochopí i malé dítě, ale tak velké a krásné, že zachrání každého hříšníka, dokonce i tebe a dokonce i mě. Chvála Pánu.

Ta dětská píseň to říká jasně: Ať jsi velký nebo malý, nebo akorát, Bůh tě má rád. Ať jsi tlustý nebo hubený, nebo akorát, Bůh tě má rád. Když jsi veselý nebo brečíš, když si hraješ i když spíš… Bůh tě má rád, tak vzdej mu chválu. Pokud jste usnuli nebo se zasnili, tak říkám, že je to jednoduché: O tom to všechno je. Bůh tě má rád, protože dal svého jediného Syna Ježíše. Pavel to shrnuje v 5. kapitole, verš 8 (tím dávám ochutnávku, co náš příště čeká:)): Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. To je evangelium.

Takže, za prvé: bez zákona. Za druhé, pro všecky. Za třetí, verše 24 – 26:
24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. 25 Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. 26 Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.

Tedy za třetí, skrze Ježíšovu smrt.

K Ježíšově smrti se dají na základě čtených veršů povědět tři věci:
Za prvé, vykoupení přichází skrze Ježíše Krista. Za druhé Bůh dává Ježíše jako smírčí oběť. A za třetí, Bůh ukazuje, že za a. On je spravedlivý, když nás ospravedlňuje z našich hříchů a za b. On je spravedlivý, když ospravedlňuje člověka.

Za prvé, Ježíšova smrt ukazuje vykoupení člověka. Jinými slovy, vykoupení přichází skrze Ježíše Krista. Verš 25.
První část verše 25 mluví o usmíření od Božího hněvu. Jelikož o tom bude mluvit podrobně Petr příští neděli, jen načrtnu, o co jde. Je to starozákonní princip. Bible je Boží slovo, jak Starý tak Nový zákon a nikdy nepřestalo ani nepřestane platit. Proto to, co zjevuje Boží slovo ve Starém zákoně platí pro nás jako paradigma nebo princip. Ex 25,8 mluví o svatyni, kde přebývá Bůh. Boží lid ale povstal proti Bohu a Bůh se hněvá na svůj národ. (Ex 33,3-5). Jelikož je Bůh svatý a nemůže tolerovat hřích, ustanovil ve Starém zákoně systém obětí a dokonce ustanovil zvláštní den, Den Smíření (Lev 16). Bez tohoto Starozákonního principu nemůžeme pochopit správně co znamená, že se Bůh hněvá, proč musel Ježíš zemřít za nás a proč nás tedy vykupuje. Jelikož je to ale obsáhlé téma, které stojí za to studovat do hloubky, odkazuji vás teď na dané texty. Podle Levitiku 16 musel být obětován beran, jehož krev musela být prolita. Je tu několik detailů, které by stálo za to vysvětlit, ale na to nemáme v tuto chvíli čas. Jde o to, že Ježíš je touto smírčí obětí. Není lidskou obětí, protože ty jsou zakázány. Ale jde o symbol. Ježíšova krev je symbolem krve beránka, který byl obětovaný za naše hříchy. Ve známé pasáži v Izajáši 53,4-6 je řeč o trpícím služebníku, který přináší pokoj, rozuměj smíření mezi námi a Bohem. John Stott o tomto tématu napsal celou monografii, kterou vám doporučuji ke studiu.

Klíčová otázka, na kterou se často ptají hledající lidé i ateisté a na kterou každý věřící člověk dokáže odpovědět je, proč Bůh obětoval svého syna? Samozřejmě že si teď můžete vzpomenout na starozákonní pasáž o Abrahamovi a Izákovi. Proč musel Abraham obětovat svého jediného syna? Každé malé věřící dítě nebo besídkové dítě by odpovědělo, že to bylo za 1. z poslušnosti a za 2. z Boží lásky a za 3. jako oběď Bohu. A je to pravda. To, na čem se ale zarazíme, když nad tím přemýšlíme logicky je právě odpověď: z lásky? Cože? V čem je láska, když Otec obětuje vlastního Syna? Co je to za lásku? Ve víře věříme a v srdci vyznáváme, že jsou to naše hříchy, které Bůh ze své lásky sám na svém Synu odčiňuje a za něž trestá vlastního syna. Ale to je tajemství, které pouhým rozumem jen těžko chápeme a které nás dostává do jádra celé série: je Bůh spravedlivý, když Kristus umírá na kříži jako oběť Bohu?
Písmo, tradice i víra odpovídá jednoznačně. Ano. Je. Jak to ale máme chápat my?
Obraz soudu je opět určitou odpovědí. Bůh sám sestupuje z křesla soudce a sedá si do lavice obžalovaného místo nás. V čem je ta spravedlnost? Jak může být potrestán někdo jiný místo nás? To je důležitá otázka. Pokud by Ježíš byl jen člověk a nebyl by Bohem, bylo by to kruté a nesmyslné gesto. Odpovídáme, že pouze spravedlivý a my víme, že Kristus je jediný člověk, který byl spravedlivý, může usednout na lavici viníka. Proč ale spravedlivý usedá na lavici viníka, když je nevinný? To přece nedává smysl, že? To je opět rozpor, kterému pouhá racionalita těžko rozumí. Opět odpovídáme, že není souzen za své hříchy, ale za hříchy celého světa. Ale to opět otvírá otázku, jak je tedy Bůh spravedlivý, když soudí někoho jiného místo nás?
V 1. Petrově 3,18 čteme: Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.

K tomu je třeba říct několik věcí. Za prvé, Kristus jde na smrt dobrovolně. Kdyby byla oběť vynucená a byl by jen oběť (tak jako zvíře bylo zabito na oltáři), bylo by to nesmyslné, kruté a šílené. Když se ale přítel dobrovolně obětuje za druhého přítele, považujeme to za nejvyšší akt přátelství a lásky. Vždyť sám Ježíš říká v evangeliu: Nikdo nemá větší lásku než ten kdo položí život za své přátele. A za druhé, Bůh není šílenec nebo zlý, ale je spravedlivý a spravedlnosti musí býti učiněno zadost. Proto se tomu říká zadostiučinění. Smírčí oběť Ježíše je aktem Boží spravedlnosti, ale zároveň aktem dokonale svobodné Boží i lidské – Kristovy vůle. A to je láska.
Ve světle tohoto vysvětlení dává oběť Ježíše smysl a není nesmyslná či šílená nebo krutá, ale je rozumná, svobodná a ukazuje na Boží lásku k nám.

Takže za prvé, vykoupení přichází skrze Ježíše Krista. Nikdo jiný nemůže odčinit to, co my děláme. Ani my sami. Ale Ježíš může. A to je dobrá zpráva. Když v Něho uvěříme, získáme Boží spravedlnost. Za druhé, vykoupení přichází skrze Ježíšovu smírčí oběť. Bůh je svatý a nemůže tolerovat hřích. Jedině skrze oběť spravedlivého Ježíše za nespravedlivého hříšníka – tebe a mě, může být nám spravedlnost Boží připočtena vírou. A za třetí, tím Bůh ukazuje, že je spravedlivý.
Čím?
A. Bůh nás ospravedlňuje z našich hříchů. Když se my ospravedlňujeme, je to trapné. Když vysvětlujeme, proč jsme udělali to, co jsme udělali, druzí lidé nám možná uvěří a nebo to z pocitu studu nechají být. Ale před Bohem se nemůžeme ospravedlnit. Pouze Bůh nás může činem Ježíše Krista ospravedlnit z našich hříchů. Tím Bůh dokazuje, že je spravedlivý.
B. Bůh ukazuje, že je spravedlivý, když ospravedlňuje člověka. On ví, jací jsme. On nás stvořil a spasení není pouze reakce na chybu v systému. Spasení a dílo kříže je úzce spjato se stvořením. Jsme stvořeni jako omezené bytosti. Bůh nám daroval svobodu a my jsme tu svobodu zneužili ke zlu. Bylo to determinováno? Věříme, že nebylo. Člověk se rozhodl pro zlo. A Bůh ve své prozřetelnosti již připravil svůj plán spasení pro člověka. Pokud by to Bůh neudělal, byl by krutý a zlý. Ale protože s tím Bůh počítal a věděl, že se člověk nemůže sám zachránit, připravil plán spasení v Ježíši Kristu.
Tím Bůh ukazuje, že je spravedlivý. A to je hlavní pointa celé série i dnešního kázání.
My se snažíme ospravedlnit, což je marné, ale Bůh nás ospravedlňuje skrze víru v Ježíšovo dílo na kříži.
Pokud chceme být spravedlivý před Bohem, musíme Bohu důvěřovat a v Krista uvěřit. Není jiné cesty ke spasení. Amen.